tmptitle
# ปิดตลาดเช้า คลัสเตอร์ใหม่ #
tmptitle
tmptitle


วันที่ 26 พ.ย. 64 นางสุภาวดี ศรีสุขวัฒน์ นายอำเภอชุมแพ จ.ขอนแก่น ในนามผู้อำนวยการศูนย์บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินอำเภอชุมแพ ( ศบฉ.อ.ชุมแพ ) เปิดเผยว่า ที่ประชุมได้มีการสั่งปิดตลาดเช้าเป็นเวลา 5 วัน ห้ามตั้ง วาง จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของ CV-19 ตามสถานที่และถนนต่างๆ ดังนี้ ตลาดดีบุญมี ถนนดีบุญมี ถนนคำหงส์ษา ถนนราษฎร์บำรุง ถนนตลาดชัย ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 29 พ.ย.64 พร้อมให้เทศบาลเมืองชุมแพ จัดตั้ง State Quarantine จำนวน 60 เตียง เป็นสถานที่กักกัน เพื่อการเฝ้า ระวัง ป้องกัน และควบคุม CV-19 เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน นอกเหนือจากโรงพยาบาลสนามจำนวน 80 เตียง และเตรียมประกาศพื้นที่แพร่กระจายมีผู้ติดเป็นพื้นที่ควบคุม เพื่อให้ประชาชนรับทราบข้อมูลและหลีกเลี่ยงการเข้าพื้นที่ สำหรับภาพรวมผู้ติด CV-19 ในอำเภอชุมแพ มีผู้ติด CV-19 เข้ารับการรักษาที่รพ.ชุมแพ สะสม จำนวน 1,368 ราย รักษาหาย 1,170 ราย กำลังรักษา 99 ราย มีผู้ติดยืนยันสะสมอำเภอชุมแพ (ระลอก2) จำนวน 436 คน ข้อมูล ณ วันที่ 23 พ.ย.64 เดือนพฤศจิกายน จำนวน 329 คน ปัจจัยเสี่ยง ของการแพร่กระจายของ CV-19 ในครั้งนี้ คือการร่วมกิจกรรม การทำงาน สัมผัสร่วมบ้าน และพฤติกรรมส่วนบุคคลการป้องกันตนเอง อย่างไรก็ตาม ขอให้ทุกคนทำตามมาตรการ เพื่อลดการแพร่กระจายของ CV-19


tmptitle
tmptitle
(Visited 40 times, 1 visits today)

By indiakb

Leave a Reply

Your email address will not be published.