tmptitle
# เลือกตั้งอบต. เลือดตังอบต.ต้องฉีดวัคซีนครบ2เข็ม #
tmptitle
tmptitle


จากการเผยแพร่ข้อมูลว่าการไปเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภา อบต. วันที่ 28 พ.ย. 64 ต้องฉีดวัคซีนป้องกันcv-19 แล้ว ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับทาง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งแล้ว โดยรูปภาพที่มีเนื้อหาระบุว่าเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภา อบต. วันที่ 28 พ.ย. 64 นี้ผู้ที่จะไปเลือกตั้งต้องฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แล้วนั้น ทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ชี้แจงว่า ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.ect.go.th หรือโทร. 02 1418888 สรุป : ไม่มีการกำหนดว่าผู้ที่จะไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภา อบต. วันที่ 28 พ.ย. 64 จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนแล้วเท่านั้น หน่วยงานที่ตรวจสอบ : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง


tmptitle
tmptitle
(Visited 17 times, 1 visits today)

By indiakb

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *