แต่งตั้ง พระราชธรรมสุนทร รักษาการเจ้าอาวาสวัดโพธิ์


แต่งตั้ง พระราชธรรมสุนทร รักษาการเจ้าอาวาสวัดโพธิ์
แต่งตั้ง พระราชธรรมสุนทร รักษาการเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ 9405f5

เมื่อวันที่ 14 ก.พ. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พระธรรมสุธี (นรินทร์ นรินฺโท) เจ้าอาวาสวัดหัวลำโพง ในฐานะผู้รักษาการแทนเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร ได้มีคำสั่งเจ้าคณะกรุงเทพฯ ลงวันที่ 11 ก.พ.2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ระบุว่า เนื่องด้วย พระธรรมรัตนากร (สีนวล ปญฺญาวชิโร ป.ธ.9) เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) อาพาธเข้ารับรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ด้วยอาการเส้นเลือดเลี้ยงสมองทางด้านซ้ายตีบ และมีเนื้อประสาทที่เส้นเลือดเสื่อมคลาย คณะแพทย์ถวายการรักษา ให้ความเห็นว่า ผู้ป่วยยังไม่สามารถรับรู้ รับทราบในเรื่องต่างๆ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่เจ้าอาวาสให้สมบูรณ์ได้ อาศัยอำนาจตามความในข้อ 6 วรรค 1 แหง่กฎมหาเถรสมาคมฉบับที่ 19 (พ.ศ.2536) ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส ออกตามความใน พ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ.2535 แก้ไข้เพิ่มเติมโดยพ.ร.บ.คณะสงฆ์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 จึงแต่งตั้งให้ พระราชธรรมสุนทร (ทองใบ) ฉายา ปุณฺโณภาโส อายุ 91 ปี พรรษา 70 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เรียบเรียง mumkhao


แต่งตั้ง พระราชธรรมสุนทร รักษาการเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ 9297s3(Visited 16 times, 1 visits today)

By indiakb

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *