ราชกิจจาฯ ประกาศฐานะการเงินประเทศไทย ขาดทุนสะสม


ราชกิจจาฯ ประกาศฐานะการเงินประเทศไทย ขาดทุนสะสม
ราชกิจจาฯ ประกาศฐานะการเงินประเทศไทย ขาดทุนสะสม 11199dc

วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง รายงานฐานะการเงินประจําสัปดาห์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ทุนสํารองเงินตรา และกิจการธนบัตร ความว่า เพื่ออนุวัติตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2485 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
ราชกิจจาฯ ประกาศฐานะการเงินประเทศไทย ขาดทุนสะสม 1,069,366,246,596 วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง รายงานฐานะการเงินประจําสัปดาห์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ทุนสํารองเงินตรา และกิจการธนบัตร ความว่า เพื่ออนุวัติตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2485 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ประกาศ ณ วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2564 กุลยา ตันติเตมิท ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ทั้งนี้สามารถอ่านรายละเอียดทั้งหมดได้ที่นี่ คลิก ขอบคุณข้อมูลจาก ราชกิจจานุเบกษา


ราชกิจจาฯ ประกาศฐานะการเงินประเทศไทย ขาดทุนสะสม 210521hm4dp(Visited 1 times, 1 visits today)

By indiakb

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *